De collectieve zelfmoord van Europa

Wat u niet mag weten over de migratiecrisis

Wat een mooi begin van 2016 had moeten worden, eindigde voor veel vrouwen in een levende nachtmerrie. In zowel Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Finland en Zweden maakten mannen met een islamitische of Afrikaanse achtergrond zich op industriële schaal schuldig aan seksueel misbruik van autochtone vrouwen. Duidelijker dan ooit tevoren prevaleren terroristische aanslagen; iedereen met een westerse achtergrond is nu een potentieel doelwit. Natuurlijk zijn het neveneffecten van de migratiecrisis. Nog altijd bewegen de migratiegolven van Bijbelse proporties zich ongehinderd voort richting Europa, waarvan het einde nog lang niet in zicht is.

Gezinshereniging
Volgens Gerd Müller, de Duitse minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, liggen de grootste migrantengolven nog voor ons. De politicus geeft aan dat momenteel nog maar tien procent van het totale aantal migranten in Europa is gearriveerd. Zo zullen in de komende jaren tussen de acht en tien miljoen vluchtelingen zich richting Europa begeven. Hierbij hebben we het echter over het totale aantal migranten dat de reis persoonlijk onderneemt. Het thema gezinshereniging wordt namelijk dikwijls buiten beschouwing gelaten. Een vertrouwelijk rapport van de Duitse overheid waarschuwt dat de huidige groep migranten – bestaande uit ongeveer één miljoen – makkelijk kan toenemen tot ruim zeven miljoen wanneer gezinshereniging in gang wordt gezet.

Legale migratie
In werkelijkheid is de ‘migratiecrisis’ niets meer dan een verkapte naam voor illegale immigratie van enorme omvang. Terwijl het vluchtelingenvraagstuk reeds maanden de media domineert, vergeet men al snel dat de immigratie eveneens doorgaat via legale kanalen. Ondanks de enorme aantallen migranten waarmee Europa momenteel wordt geconfronteerd, gaat de legale immigratie op de achtergrond door. Het grootste gedeelte van de immigranten – waarvan een substantieel gedeelte uit Subsaharaans Afrika – komt niet aan in Europa met gammele bootjes, maar met vliegtuigen. Deze groep is in het bezit van een verblijfsvergunning of heeft de termijn van het bezoekersvisum overschreden. Ook het Europese Blue Card-systeem is een voorbeeld waarbij er werknemers worden gecontracteerd uit derdewereldlanden. Jaarlijks betreft het miljoenen mensen.

De tweede golf
In een eerder artikel wezen wij u op de bevolkingsexplosie die zich momenteel in Afrika voltrekt; in slechts veertig jaar tijd zal de bevolking van het continent zijn toegenomen van één miljard naar twee miljard mensen. Aan het eind van de eeuw zullen er in Afrika bijna 4.5 miljard mensen wonen. De Afrikaanse economieën en instituties kunnen deze gigantische bevolkingsgroei simpelweg niet aan, wat een belangrijke pushfactor vormt voor migratie naar Europa. Wie denkt dat de huidige migratiecrisis uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten al catastrofaal is heeft het mis. De grootste migrantengolven zullen de komende decennia afkomstig zijn uit Subsaharaans Afrika. Aldaar heeft 38 procent van de bevolking een migratiewens, wat neerkomt op ongeveer 165 miljoen (!) mensen.

De impact van vergrijzing
Ondertussen vergrijzen Europeanen in rap tempo. Zo krijgen Europese vrouwen gemiddeld 1.62 kinderen. Om het bevolkingscijfer te stabiliseren is een geboortecijfer van 2.1 vereist, dus neemt het aantal autochtone Europeanen geleidelijk af. In derdewereldlanden ligt het geboortecijfer – door zowel culturele als religieuze oorzaken – vele malen hoger. Vrouwen in landen zoals Syrië, Algerije en Irak krijgen respectievelijk 2.68, 2.78 en 3.41 kinderen. In Subsaharaans Afrika ligt het geboortecijfer nog vele malen hoger. Vrouwen uit Eritrea en Somalië krijgen respectievelijk 4.14 en 6.08 kinderen. Het land Niger spant de kroon; aldaar baart de gemiddelde vrouw bijna zeven (!) kinderen. Zodra vluchtelingen uit deze landen zich in West-Europa vestigen en zich beginnen voort te planten zal dit op de lange termijn autochtonen tot een minderheid reduceren.

In het volgende deel behandelen wij de geringe kans op een politieke oplossing en welke maatregelen u zelf kan nemen in het kader van de verdediging van uzelf, uw familie en uw bezittingen.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.