“Hoogopgeleide vluchtelingen”

Steeds vaker verbaas ik mij over het feit dat men in de media spreekt over “hoogopgeleide vluchtelingen”. Volgens Albert de Voogd, hoofd van de Stichting voor Vluchteling-Studenten, heeft maar liefst 70% van de vluchtelingen een hogere opleiding genoten. Hierdoor zouden deze vluchtelingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze economie. Niet alleen vraag ik mij ten zeerste af waar deze cijfers op zijn gebaseerd, maar ook waarom deze vluchtelingen de voorkeur krijgen over Nederlandse hoogopgeleiden.

In Amsterdam ziet men de komst van de vluchtelingen in ieder geval wel zitten. Kajsa Ollongren, de locoburgemeester van D66, presenteerde kortgeleden een plan om hoogopgeleide vluchtelingen naar Amsterdam te lokken en hen te helpen met het opstarten van een eigen bedrijf. Ollongren’s plan is afgekeken van Israël. in de jaren ’80 en ’90 emigreerde ruim een miljoen Joden vanuit Rusland naar Israël, waarna de Joodse staat de migranten begeleidde bij het vinden van een baan. Volgens Ollongren profiteert het land daar tot op de dag van vandaag van.

Zoals ik al in een eerder artikel aangaf, is ook werkgeversorganisatie VNO-NCW blij met de komst van de migranten. Volgens voorzitter Hans de Boer zijn er in Nederland momenteel 130.000 openstaande vacatures. Ondanks het feit dat Nederland kampt met meer dan een half miljoen werklozen, kunnen deze vacatures niet opgevuld worden. De Boer wil daarom een beroep doen op de vluchtelingen. Om welke vacatures het gaat vermeldt de Boer niet en ook niet waarom Nederlandse werklozen in zijn ogen ongeschikt zijn.

COA-topman Gerard Bakker ziet de snel groeiende toestroom van migranten als een “verrijking voor de samenleving.” Ook Bakker beweert dat het gros van de migranten hoogopgeleid is en dat zij onze economie een boost zouden kunnen geven.

Waarom lijkt er niemand vraagtekens te zetten bij de beweringen van deze drie invloedrijke individuen? Neem ook het gebruik van het woord ‘vluchteling’ in acht, wat bijna synoniem lijkt te staan aan hoogopgeleid. Het is alsof alle derdewereldlanden plotseling beschikken over een goed functionerend onderwijssysteem.

Ondertussen hebben Nederlandse afgestudeerden moeite met het vinden van een baan. Alleen al 80% van het laaggeschoolde werk in de horeca wordt gedaan door hoogopgeleiden die geen baan kunnen vinden. Ook in andere sectoren verdrukken hoogopgeleiden de laagopgeleiden, waardoor de laatstgenoemde groep werkloos raakt. In Amsterdam, de stad van mevrouw Ollengren, gaat 41% van de WW-uitkeringen naar hoogopgeleide werklozen. Veel hoogopgeleide banen verdwijnen momenteel naar Azië en ook steeds meer afgestudeerde Nederlanders vertrekken naar het buitenland voor werk.

Kortom, de economie biedt niet eens voldoende toekomstperspectief aan Nederlandse hoogopgeleiden. Dat is echter niet het enige dat niet klopt aan het verhaal. Zijn de vluchtelingen namelijk wel zo hoogopgeleid?

Twee groeiende migrantengroepen in Nederland zijn Somaliërs en Eritreeërs. Deze groepen zijn zonder twijfel het slechtst geïntegreerd. Veel Eritreeërs zijn laagopgeleid en werkloos. Somaliërs spannen de kroon: het grootste gedeelte van hen heeft geen of alleen basisonderwijs genoten. Slechts 5% is hoogopgeleid en ruim 80% is werkloos. De enige Somalische ‘bedrijfstak’ die in Nederland floreert is de handel in de verdovende drug qat.

Afghanen, Irakezen en Iraniërs doen het statistisch gezien weliswaar beter, maar ook deze groepen worden gekenmerkt door werkloosheid.

Syriërs worden vaak specifiek genoemd wanneer het een hoogopgeleide migrantengroep betreft, maar zelfs dan zijn de cijfers niet bijster indrukwekkend. Hieronder vindt u een overzicht dat zich toespitst op de kenmerken van  het Syrische onderwijssysteem en haar (voormalige) studenten:

– Volgens de Education Index van de Verenigde Naties is de kwaliteit van het onderwijs in Syrië veel lager dan dat in Nederland.
– Het gemiddelde Syrische IQ is 83. Het Nederlandse gemiddelde ligt rond de 100. Een wereld van verschil.
– Volgens TIMMS International Benchmarks presteert 44% van het totale aantal studenten ondermaats.
– Het Syrische onderwijsstelsel wordt geplaagd door een hoog aantal zittenblijvers evenals vroegtijdige schoolverlaters.
– Slechts één op de drie Syriërs heeft de middelbare school afgemaakt.
– Louter 6% studeert door na de middelbare school.
– Één op de vijf Syriërs is analfabeet.

Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met andere aspecten. Kortgeleden toonde journalist Harald Doornbos aan hoe gemakkelijk men aan een vervalst Syrisch paspoort kan komen. Als valse paspoorten voorhanden zijn, zijn valse diploma’s dat ook.

Ook is er al een aanmerkelijk deel van de hoogopgeleide Syriërs elders werkzaam. Denk hierbij aan de Golfstaten, die uit de hele wereld talentvolle mensen aantrekken. Zo zijn er al meer dan een half miljoen Syriërs werkzaam in landen zoals Saudi-Arabië en Koeweit. Het ligt daarom voor de hand dat hoogopgeleide Syriërs de Golfregio verkiezen boven het westen. Aldaar hebben ze geen last van taalbarrières, is er sprake van een vergelijkbare cultuur en religie en wordt er in sommige gevallen ook meer geld verdiend. Als een groot deel van de hoogopgeleide Syriërs al in het buitenland werkzaam is, is de bewering dat de meerderheid van de Syrische vluchtelingen een hoge opleiding heeft genoten onrealistisch.

Dat de werkelijk hoogopgeleide mensen vluchten is op zichzelf al een groot probleem. Dit proces wordt ook wel omschreven als braindrain, wat er op neerkomt dat een substantieel gedeelte van hoogopgeleide en talentvolle bevolking een land verlaat. Wanneer de situatie in hun thuislanden verbetert zal er een grote vraag zijn naar opgeleide mensen. Aangezien deze groep voor een aanzienlijk deel is geëmigreerd, zal dit de heropbouw van het land niet ten goede komen. Dit zal vervolgens ook de emigratie van laagopgeleiden in de hand werken. Kortom, hoogopgeleide vluchtelingen zijn veel harder nodig in hun thuisland dan hier.

De bewering dat de meerderheid van de vluchtelingen hoogopgeleid is blijkt nergens op gebaseerd. Daarnaast hebben Nederlandse hoogopgeleiden al moeite met het vinden van een baan. Politici, werkgeversorganisaties en vluchtelingeninstanties maken zich dus niet alleen schuldig aan het verspreiden van valse informatie, maar steken ook nog eens een dolk in de rug van de Nederlandse beroepsbevolking.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.