Nieuwe Koude Oorlog

In het vorige deel heeft u kunnen lezen hoe Amerika heeft bijgedragen aan de vergrootte invloedssfeer van de NAVO in de Baltische staten en Oost-Europa in het algemeen. In dit artikel wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen die recentelijk, en in brede zin sinds de eeuwwisseling, in gang zijn gezet door de Verenigde Staten (VS) en de NAVO ter inperking van Russische agressie. Dit jaar zijn er een aantal maatregelen ondernomen die tot doel hebben het isoleren van Rusland en zo de weg naar een nieuwe oorlog op wereldniveau vrij te maken.

Deel II
Op 4 december 2014 heeft het Huis van Afgevaardigden, het Lagerhuis van het Amerikaans Congres, een resolutie aangenomen waarin feitelijk de oorlog aan Rusland wordt verklaard. Het gaat om resolutie H.Res.758, welke reeds in november van dit jaar aan het Huis werd voorgelegd. De resolutie is ondertussen naar de Senaat verwezen en wacht op haar goedkeuring. De resolutie werd bijna met een unanieme stemming aangenomen: 411 leden stemden voor en 10 leden stemden tegen.

Inhoudelijk gezien wordt Rusland geschetst als een agressor die de internationale veiligheid in gevaar brengt. Rusland wordt verantwoordelijk gehouden voor het binnenvallen van Oekraïne. Verder wordt gesteld dat Rusland tevens achter het neerhalen van Malaysian Airlines MH17 zit. Er wordt geen bewijs geleverd voor deze aantijging. De militaire agressie vanuit de Russische Federatie wordt gezien als een schending van het vijfde artikel van het Verdrag van Washington, beter bekend als de NAVO doctrine die bevestigd dat een aanval op een van haar leden, een aanval op al haar leden is.

Na overeenstemming met de Senaat zal president Barack Obama, zonder vereiste permissie van het Congres, de volmacht krijgen om een militaire confrontatie met Rusland op te zetten. De resolutie van het Huis kan dus in beginsel als inconstitutioneel worden aangemerkt omdat de president slechts een oorlog mag declareren indien er vooraf permissie van het Congres is verleend. Dit is opgenomen in Artikel 1, Sectie 8 van de Constitutie. De resolutie beveelt Obama sterk aan om samen met het Congres de huidige stand van zaken omtrent het Amerikaanse leger en de strijdkrachten van andere NAVO leden in kaart te brengen. Zo kan worden bepaald in hoeverre de staat van paraatheid is onder de strijdkrachten van NAVO leden met betrekking tot collectieve defensie conform het eerder genoemde vijfde artikel.

Eerder dit jaar, in mei 2014, werd de Russian Aggression Prevention Act (RAPA) voorgelegd aan de Senaat. Deze handeling riep op tot het militariseren van zowel landen in Oost-Europa alsook de Baltische staten. Om Russische agressie te voorkomen, moeten er Amerikaanse en NAVO troepen worden ingezet. Obama werd verzocht een plan op te stellen die de aanwezigheid van Amerikaanse strijdkrachten en NAVO troepen moet versterken, bij voorkeur op permanente basis. Een maand later werd er door Philip Breedlove, NAVO-commandant van Europa, verzocht om een hoofdkwartier in Polen op te starten die voorzien is van voldoende wapens, ammunitie en andere middelen die het effectief inzetten van duizenden troepen tegen Rusland mogelijk moet maken.

Op de NAVO conferentie in Wales, werd de oproep van Breedlove bevestigd. Er werd een actieplan opgesteld en niet veel later werden er militaire oefeningen in samenwerking met de VS en de NAVO georganiseerd in Oost-Europese landen en de Baltische staten. Deze oefeningen maakten deel uit van Iron Sword 2014, een initiatief opgezet door de NAVO die onlangs nog, in november, plaatsvonden in Litouwen. Dit heeft gezorgd voor een verdere uitbreiding van militaire ontwikkelingen en infrastructuur nabij de grens van Rusland.

Moskou heeft zich ondertussen opgemaakt voor gevaar van buitenaf en is begonnen aan een nieuw militair project. Zo is er onlangs een controlecentrum geopend door het Ministerie van Defensie, die als taak heeft het beheren van potentiële bedreigingsrisico’s gericht op Rusland. Het gebouw bestond al een geruime tijd maar heeft een grootschalige uitbreiding ondergaan. In tijden van vrede fungeert het controlecentrum als het kloppende hart van alle belangrijke militaire inspanningen en aanwinsten van Rusland. In oorlogstijd zal het worden omgezet in een soortement Ministerie van Oorlog die communicatie en orders tussen de overige ministeries verzorgt en regelt.

De voorbereidingen op een oorlog zijn over het algemeen mondjesmaat gepubliceerd in de media. U mag toch verwachten dat deze maatregelen worden toegelicht op het nieuws. Er wordt echter minimaal aandacht besteed zodat de kans op tegengeluiden klein is en de organisaties en overheden in kwestie gerust hun gang kunnen gaan. Het leven van vele mensen staat op het spel als militaire escalatie in grote proporties aanneemt. Het Westen wil maar al te graag Rusland in een isolement brengen die haar op alle vlakken raakt. Tot nu toe is dat in economisch opzicht aardig gelukt . De volgende stap zal in het teken staan van militair optreden.

Reacties

Daniël Leeuwenhart

De heer Leeuwenhart schrijft met regelmaat over de betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en Rusland. Als euroscepticus hecht hij waarde aan nationale belangen en verkiest deze boven de supranationaliteit van de EU. Met de kracht van de pen streeft hij naar meer macht voor Den Haag, en minder voor Brussel.

Geef een reactie